“Eesti kõige jätkusuutlikum” auhinnakonkurss

Sissejuhatus
 
Käesoleva auhinnakonkursi “Eesti kõige jätkusuutlikum hoone” raames hinnatakse 8 erinevat kategooriat. Need hõlmavad nii majanduslikku, sotsiaalset kui ka keskkonna sfääri. Kuna jätkusuutlikkus ei seisne üksnes keskkonnasõbralikkuses, on oluline pöörata tähelepanu ka majanduslikule ja sotsiaalsele sfäärile. Tuginedes mõiste definitsioonile, on oluline leida see tasakaalupunkt, kus kõik kolm eelnimetatud valdkonda oleksid üheaegselt täidetud.
Ilma kasumita ei jää ükski projekt majanduslikus mõistes ellu. Jättes kõrvale keskkonda puudutavad küsimused, hävitame ennast ümbritseva nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Kui me ei arvesta sotsiaalseid mõjusid, jäävad inimesed ja kogu ühiskond ilma mitmetest hüvedest.

Konkursile kandideerimise tähtaeg on 16. veebruar.

Auhinna kategooriad

 
Konkursil on kolm auhinnakategooriat:
– Kõige jätkusuutlikum projekt (paberil)
– Kõige jätkusuutlikum hoone/hooned/piirkond (valmis ehitatud)
– Kõige jätkusuutlikum ettevõte (seda kategooriat tutvustame hiljem täpsemalt ja hinnatav objekt ei pruugi olla hoone või kinnisvara)
 
Konkursi metoodika projekteerimise ja ehituse kategoorias
 
Kokku on 40 küsimust. Igas 8 kategoorias on 5 erinevat küsimust. Igat küsimust hinnatakse punktiskaalal 1-5, kus üks on kõige madalam tulemus ning 5 kõige kõrgem. Kui mõnele küsimusele ei ole antud vastust, märgitakse selle küsimuse tulemuseks 0.
 
I voor – Objektide valik
 
Eelkomisjoni poolt valitakse välja hulk Eestis asuvaid projekte/hooneid, et tagada piisav osavõtjate arv ning lisaks iga projekt/hoone võib esitada oma kandidatuuri. Seega igaüks on oodatud konkursil osalema ning ühtegi kandidaati ei eelistata teisele.
 
Iga projekt / hoone esitab paberil vastused kõikide kategooriate kohta esitatud küsimustele. Vastused põhinevad enesehinnangul ning kui lahter jääb tühjaks, arvestatakse selle küsimuse eest 0 punkti.
 
II voor- Hindamine
 
Kui mõni zürii liikmetest on mingil moel seotud projekti või hoonega, siis temal selle projekti osas hääletusõigust ei ole.
 
Kõik zürii liikmed ehk kohtunikud hindavad eraldi igat küsimust ning annavad oma punktid. Kõikide kohtunike keskmine hinne arvutatakse välja ning tulemus märgitakse igale küsimusele eraldi.
 
Lõpptulemus arvutatakse välja summeerides kõikide kategooriate lõikes küsimuste eest saadud punktid ja valitakse välja kolm kõrgeima tulemusega hoonet.
 
III voor – auditeerimine:
 
Audiitorite meeskonnas on kaks audiitoritöö kogemusega liiget, kes inspekteerivad 3 parimat hoonet või projekti ning võrdlevad antud vastuseid füüsilise hoone või projektiga. Kui rohkem kui 3 küsimuse vastused ei klapi reaalse olukorraga, diskvalifitseeritakse käesolev hoone ning liigutakse järjekorras järgmise hoone auditeerimisega edasi. Protsess jätkub kuniks selguvad kolm parimat hoonet, mille vastused on tõendatavad (ausad).
 
IV voor – võitjate välja selgitamine:
Kohtunikud saavad kokku, et vaadata üle kolm sõelale jäänud hoonet.
Kõige jätkusuutlikuma projekti kategoorias esitleb arhitekt oma lahendust žürii liikmetele 45 minuti jooksul ning züriil on võimalus esitada küsimusi.
Kõige jätkusuutlikuma hoone kategoorias tutvuvad žürii liikmed hoonega 45 minuti jooksul.
Kohtunikud saavad kokku, et saavutada konsensus (vastavalt enamiku nõusolekule) 1., 2., ja 3. koha suhtes vastavalt II vooru punktidele ja IV vooru presentatsioonidele ja vaatlemistulemustele.
Võitjad kuulutatakse välja ja antakse üle auhinnad
Parim projekt/hoone osaleb Euroopa Kõige Jätkusuutlikuma Hoone konkursil.

Konkursi kriteeriumid

1. Otsene finantskasum ja väärtus
– Omakapitali tootlus (%) – see kajastab kogu investeeritud raha võrreldes saadud kasumiga.
– Hoone atraktiivsus / prestiiž – põhineb visuaalsel välimusel
– Kas olelusringi maksumuse analüüs on tehtud? Millised olid tulemused?
– Hoone/projekt sisaldab avalikku või sotsiaalset ruumi.

– Hoone omanikul ja / või kohalikul kogukonnal on võimalus teenida lisatulu lisaks üüritasudele (nt päikeseenergia müük võrku, sotsiaalruumide rentimisvõimalus, tuuleenergia)

2. Haldus
– Projekteerimisel/ehitamisel kasutati standardit KVALITEETSE JA JÄTKUSUUTLIKU EHITISE OLELUSRING. Protsessi ja kvaliteedi nõuded. Link
– Hoonel on BREEAM, LEED, DGNB või HQE sertifikaat
– Töötajaid ning hoone kasutajaid on juhendatud kasutama hoonet optimaalselt (energia, ressursid, vesi, ohutus, tervis) ja hoone kasutaja juhend on koostatud hoonele/projektile
– Projekteerimistööde ja järelvalve käigus on läbi viidud kolmanda osapoole erapooletu hindamine ning tema tehtud kommentaaridega on arvestatud.

– Kasutatakse rahvusvahelist projektijuhtimissüsteemi (nt. PMI, PRISM…)

3. Ressursid (maksumus ja kasutus)
– Kas hoonele/projektile on koostatud efektiivse materjalikasutuse dokument
– Kuidas hoone/projekt minimeerib materjalide kasutust
– Millised projekti või füüsilise hoone karakteristikud lisavad hoone vastupidavust ja pikaajalist kasutamist
– Hooldus- remondi- ja vahetustöödega on arvestatud alates projekteerimise faasist ja sealt edasi.

– Kasutatud ressursside majanduslike ja sotsiaalsete mõjudega on arvestatud ning optimeeritud (hoone pikaajaline sobivus asukohas/ühiskonnas, majanduslik mõju ümbritsevale piirkonnale.

4. Energia (maksumus ja kasutus)
– Energiakasutuse modellerimine/mõõtmine on tehtud ning tulemused esitatakse küsimustiku raames.
– Iga peamine elektrisüsteem /välja üüritud ruum/iga korrus on varustatud nii elektri- kui küttemõõtjaga.
– Soojusmodelleerimine ja õhusurvearvutused/hinnangud on tehtud ning kõik võimalikud defektid kõrvaldatud.
– Hoone energiatõhususe klass on A+ (5), A (4), B (3), C (2), mõni muu (1)

– Kasutatakse taastuvaid energiaallikaid, et vähendada sisendenergia vajadust

5. Tervis ja heaolud
– Kas valgustus vastab kõigile EVS 12464-1 ja EVS 12464-2 normidele ja päevavalgus on nähtav kõikides tööruumides?
– Müratase on projekteerimisel ja/või ehitamise faasis ellu viidud vastavalt kvalifitseeritud akustiku nõuannetele
– Õhu kvaliteeti käsitlev plaan on koostatud ning see hõlmab endas projekteerimise (nt. VOC vabad materjalide), ehituse (nt, tolm, tööde teostamisel tekkiv õhusaaste) ning haldamise (nt, remonditööd) faase
– Vee kvaliteeti testitakse regulaarselt, et välistada legionella haiguse riski

– Paigaldatud on CO2 sensorid ruumides, kus inimeste arv on muutlik ning CO2 monitorid on paigutatud ruumidesse, kus inimeste arv ei varieeru.

6. Jäätmed ja vesi
– Jäätmeplaan on koostatud / kasutatud ehitusperioodil
– Jäätmed sorteeritakse vähemalt 6 erinevas kategoorias
– >75% jäätmetest on kas vähendatud, taaskasutatud või uuesti ringlusesse suunatud (mitte saadetud prügimäele)
– Lekketuvastussüsteem on paigaldatud peamistes veesüsteemides ja igas tualettruumis

– Kasutatakse vett säästvat sanitaartehnikat terve hoone ulatuses

7. Saasted ja materjalid

– Kas tehnilistes süsteemides ei kasutata kahjulikke külmutusaineid? Palun too välja osooni kahandav potentsiaal (ODP) ning globaalse soojenemise potentsiaal (GWP). 

– Vesi/kanalisatsioon ei koorma ühiskanalisatsiooni (vett tarbitakse kohapeal, valgumist ei ole rohkem võrreldes arenduse eelse ajaga, kanalisatsatsioonivee käitlemine kohapeal, komposteerimine), kõik hoonetest, teedest, parkimisalalt ja teistest rajatistest pärit saasteained käideldakse ja kasutatakse liiva ja õlifiltreid
– Materjalidele on tehtud Olelusringi analüüs (LCA)
– Valitud/kasutatud materjalidel on vähemalt ISO14001 sertifikaat

– Kasutatud materjalid on kohalikku päritolu

8. Transport, maakasutus ja ökoloogia
– Transpordiplaan on koostatud, et optimeerida ligipääse mööda teed, jalgrattaga, kõndides või kasutades ühistransporti
– Jalgrataste jaoks vajalikud rajatised (katusega raamid, valgustus, pesemise- ja riiete vahetamise võimalused, jalgrattateed), elektriautode laadijad ning hea ligipääs ühistranspordiga.
– Rajatised on/saavad olema hoone kasutajate ja kohalike inimeste kasutuses
– Ökoloogia ja bioloogilise mitmekesisuse plaan on koostatud ning meetmed optimeerida krundi bioloogilist mitmekesisust tulevikus on paika pandud (taimed ja loomad)
– Krundi mõju bioloogilisele mitmekesisusele on planeeritud/minimeeritud, jälgitud ning dokumenteeritud
 
Lisainformatsiooni kandidatuuri esitamise, hindamiskategooriate või muu konkursiga seonduva kohta saab aadressil: info@gbc.ee